آلبوم من ◂ افتتاح بنای جدید مسجد امام حسن عسگری.قم
افتتاح بنای جدید مسجد امام حسن عسگری.قم.10 اردیبهشت 1394