خاطراتی از تبعید گاه
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب خاطرات تبعیذد ایشان به سقز کردستان است که در سال 56 و 57 از سوی رزیم شاه انجام شد و به همراه جمعی ار علما مشهور و بنام مثل ایت اله حسینعلی منتظری . شیخ علی تهرانی.سین نوری همدانی و حسن طاهری خرم ابادی انجام کرفت